Algemene Voorwaarden

Behoudens schriftelijke afwijkende bepalingen zijn al onze prestaties en leveringen onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Door het feit van het ondertekenen van de overeenkomst of offerte wordt de klant verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden.

1. Onze aanbiedingen worden gemaakt zonder verbintenis wat de levering en/of uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.

2. Vertragingen in de levering en/of uitvoering van de prestaties geeft de klant of opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en geeft hen geen recht om de ontbinding van de bestelling en/of overeenkomst te vorderen.

3. Onze offertes gelden enkel voor de erop bepaalde duur; bij gebrek aan vermelding van een geldigheidsduur zijn onze offertes geldig voor een periode van 30 dagen vanaf het opmaken van de offerte. Onze offertes zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van kostprijsfactoren, waar onder meer de prijzen, de grondstoffen, de lonen en de valuta vallen.

4. Wij behouden ons het recht voor de geleverde prestaties te factureren naargelang van de levering en/of uitvoering, zelfs als deze laatste gedeeltelijk gebeurde.

5. Bij elke overeenkomst behouden wij ons het recht voor om een voorschotfactuur (en tussentijdse factuur) op te maken. Onze voorschotfacturen (en tussentijdse facturen) zijn contant betaalbaar, zonder korting.

6. Onze facturen, andere dan voorschotfacturen (en tussentijdse facturen), zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum, deze zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats zonder korting. De facturen die niet betaald worden, brengen van rechtswege en zonder aanmaning een netto-intrest van 2.75% per maand, tot volledige betaling van de factuur. Alleen door het feit van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning, buiten de intrest, ook een schadevergoeding van 10% verschuldigd, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 5.000 EUR.

7. Voorschotfacturen (en tussentijdse facturen) dienen betaald te worden binnen de 7 kalenderdagen.

8. Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle verschuldigde sommen eisbaar. Welke betalingsvoorwaarden er ook mogen gemaakt zijn.

9. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom, tenzij aansluitende schriftelijke en ondergetekende overeenkomst.

10. Eventuele klachten dienen schriftelijk, aangetekend en binnen de 8 dagen aan onze woonplaats gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken, die ons in staat zal stellen volledige kennis te nemen van de zaak. Zo niet, worden ze niet meer aanvaard.

11. Geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige betaling, met inbegrip van eventuele intresten, schadevergoedingen en kosten, niet gebeurd is.

12. Annulatie van de overeenkomst kan slechts in zover en in de mate dat dit uitdrukkelijk, schriftelijk en vóór de helft van de gepresteerde uitvoeringen werd overeengekomen en heeft in ieder geval niet voor gevolg dat het betaalde voorschot moet terugbetaald worden. Dit voorschot blijft verworven als schadevergoeding voor het geleden verlies. Er zal indien nodig bijgefactureerd worden om ons verlies op 0 te brengen.

13. Schade aan ramen (die op gelijk welke manier gekleurd zijn), houten ramen, of dakoversteken, door het aftrekken van onze aangepaste kleefbanden en afdekfolies, kunnen nooit ten onze laste gelegd worden.

14. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verzakkingen in ondergronden (asfalt, beton, terrassen, …) door het plaatsen van stelling of berijden met hoogtewerkers, schaarliften of andere machines. Dit toont aan dat het gebrek ligt bij de aannemer die deze ondergrond geplaatst heeft.

15. In geval van betwistingen of geschillen is het Belgische recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied waarin Kuurne is gelegen bevoegd.

16. Alle inningskosten zijn ten laste van de klant.

17. Onze offertes zijn gratis en op maat van de klant gemaakt en dit binnen een straal van 15km van onze woonplaats. Vanaf 15 km en met een max. van 40 km, wordt er 25 EUR aangerekend. Is deze afstand groter, wordt er 50 EUR aangerekend. Bovenvermelde bedragen worden verworpen indien wij de werken mogen uitvoeren. Zo niet, dienen ze betaald te worden.

18. De kleuren en tekeningen uit door ons geleverde albums, kleurkaarten en catalogi zijn slechts benaderend. Monsters of grotere staalkaarten (op vraag van de klant) worden slechts verstrekt om een benaderend beeld te geven. Wij kunnen geen garantie geven voor volstrekte gelijkenis.

19. Bovenstaande bepalingen blijven van kracht en dienen zonder één enkele uitzondering nageleefd te worden.